Magánoktatás.hu - Országos magántanár adatbázis

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Érvényes 2018. május 25.-től

I. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a maganoktatas.hu - Országos magántanár adatbázis (továbbiakban "Adatkezelő") által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

II. Az adatkezelő adatai

Csontos Tibor egyéni vállalkozó, tulajdonos (székhelye: 4432 Nyíregyháza, Nyírszőlősi út 43.), telefonszáma: +36 30 465-2360, e-mail címe: iroda@maganoktatas.hu

 

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, üzenetben szereplő egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított öt év elteltével törli.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi érintettet az érintettet megfelelő módon (pl: belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

III. Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

4. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

III. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

 

IV. Adattovábbítás

1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Elektronikus számlázás:

Adatkezelő az adatokat a Vevők rendeléseinek számlázása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

Továbbított adatok: név, számlázási cím, e-mail cím

www.billingo.hu online számlázó,

üzemeltetője: Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., cégjegyzékszám: 01-09-1981177

A számlázó adatkezelési tájékoztatója elérhető https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato URL címen.

A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

 

Tárhely:

A maganoktatas.hu weboldal tárhelyét a https://tarhely.eu/ szolgáltató biztosítja (üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14). A szolgáltató adatvédelmi szabályzata elérhető a https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf URL címen.

 

Facebook:

Facebook oldal: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA

 

V. A kezelt személyes adatok köre

1. A www.maganoktatas.hu-t meglátogató Felhasználóról az Adatkezelő általános információkat gyűjt. Ezek például olyan információk, hogy melyik oldalak kerültek meglátogatásra vagy milyen hirdetési csomagokat, mint termékeket vásároltak meg a látogatók. Ezeket az információkat az Adatkezelő elemzi, annak érdekében, hogy a honlapot a lehető legtökéletesebbre fejlessze a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján.

2.  Az Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. A visszaélések elkerülése végett minden olyan helyen, ahol ez szükséges, jelszavas megerősítést kér az Adatkezelő, elkerülve ezáltal, hogy a Felhasználó számítógépén más rendelhessen. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.

A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a.. pont)

Kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, előzőleg meglátogatott oldal

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy. Az adatok megőrzésének időtartama: 36 hónap.

A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait is használhatja.

A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik.

A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információk is olvashatóak az alábbi címeken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

3. A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát az Adatkezelő ki tudja állítani a Felhasználónak, illetve a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvételhez, valamint a rendeléssel kapcsolatos információkkal eljuttatásához az alábbi adatokat kell megadnia:

Bejelentkezéshez szükséges adatok: E-mail cím, jelszó (a rendszer titkosítva tárolja).

Kapcsolatfelvételi és személyes adatok: E mail cím, név, megye, település, telefonszám: ezek nyilvánosságáról, hirdetésekben való megjelenítéséről a Felhasználó szabadon dönthet, fénykép opcionális.

Számlázási cím (név, település, irányítószám, közterület neve, közterület típusa, házszám).

4. A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

5. Hirdetések megjelenítése a www.maganoktatas.hu látogatói számára. A hirdetésben szereplő adatok megjelenítése a regisztráló felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló elfogadás alapján kerül sor, amely elfogadás tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul V. 3. pontban foglalt adatok Adatkezelő általi kezeléséhez.

Az V. 3. pontban feltüntetett adatok kezelésének célja a www.maganoktatas.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

6. Hírlevél küldés

Hozzájárulása esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztatja a Felhasználót az Adatkezelő aktuális ajánlatainkról, kedvezményeiről. A hírlevél küldése e-mailben történhet. Felhasználó részére csak olyan formában küldhető hírlevél, amelyhez kifejezetten hozzájárult. A hírlevelek küldése e-mailben, valamint a hírlevélben is megtalálható leiratkozó linken keresztül mondható le.

Kezelt adatok: e-mail cím, kuponkód

7. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

8. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VI. Vevői jogok és jogérvényesítés

 A Vevő (érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez való jog

A felhasználók az adataikhoz bejelentkezést (e-mail cím. jelszó megadása) követően hozzáférhetnek. Az adatokat módosíthatják (helyesbíthetik). Az e-mail cím módosítása csak az adatkezelőnek küldött e-mailben leírt kérés alapján lehetséges.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A regisztrált felhasználó bejelentkezését követően törölheti magát az adatbázisból. Ez esetben minden adata törlődik az adatbázisból. A törlés kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére eljuttatott regisztráció törlési kérelemmel is.

Hírlevélről leiratkozás a hírlevél alján lévő leiratkozó link segítéségével, vagy a törlés kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére eljuttatott hírlevél leiratkozási kérelemmel is.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog

Számítógépen tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VII. Adatbiztonság

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

3. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

5. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

6. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

8. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

9. A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható, legyen.

10. Adatkezelő és annak tárhely Adatkezelőjének informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

A https://www.maganoktatas.hu oldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

VIII. Egyéb rendelkezések

A Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Email*:
Jelszó*: